Honda GX160 GX200 5.5 hp 6.5hp VALVE COVER & GASKET KIT

AE-Parts

$7.95 

Share:

VALVE COVER & GASKET KIT

Valve Cover and Gasket Set

FITS

Honda GX160

Honda GX200

Fits allHonda engine models

GX240, GX240K1, GX270R, GX270UT

GX340, GX340K1, GX340R1, GX340U1

GX390K1, GX390R1, GX390RT1, GX390T1, GX390U1, GX390Uh2

GX610K1, GX610R1, GX610U1GX620K1,GX620R1, GX620U1

GX670, GX670R, GX670U

GXV610K1, GXV610R1, GX610U1

GXV620K1, GXV620R1, GXV620U1

GXV670, GXV670R, and GXV670U